گالری تصاویر
١٩٠٠ كيف مهر اميد در ١٩ شهريور ماه به لطف خدا توزيع گرديد