آيين نامه و روش اجرايي كارت پاداش بنياد اميد اخباراتي
كارت پاداش بنياد اميد اخباراتي
ضوابط آئين نامه كارت پاداش
" كارت پاداش اميد" بر اساس اهداف بنياد اخباراتي كه شامل تهيه منابع مالي، معنوي و تشويق و ترويج فرهنگ قدرداني است، 1% از حقوق پايه پرسنل و ساير افرادي را كه به نحوي با مجموعه بنباد اميد اخباراتي در تعامل كاري هستند، شامل مي¬شود.
ماده 14: ضوابط كارت پاداش اميد
ضوابط "كارت پاداش اميد" به شرح زير است:
1- اين كارت المثني صادر نمي¬شود و صرفاَ مخصوص دارنده آن است.
2- چنانچه فردي ظرف مدت 6 ماه، 365 عدد كارت دريافت كند، مشمول تقاضاي ممتاز(وام، طرح خودرو اميد، طرح مسكن اميد) مي¬شود.
ماده 15: انواع كارت پاداش
" كارت پاداش اميد" به 4 دسته طبقه¬بندي مي¬شود:
1- كارت پاداش قرمز(رنگ): شامل 1% حقوق پايه(بدون سنوات و ساير موارد) است.
2- كارت پاداش نقره¬اي: شامل 8% حقوق پايه( بدون سنوات و ساير موارد) است.
3- كارت پاداش طلائي: شامل 14% حقوق پايه( بدون سنوات و ساير موارد) است.
4- كارت پاداش پلاتينيوم: اين كارت معادل 10 ميليون ريال است.
تبصره1: چنانچه عملكرد مورد انتظار از فرد بعمل نيايد، كارت " گله¬مندي" از مديريت دريافت خواهد كرد. اين كارت صرفاَ جهت اعلام برآورده نشدن عملكرد مورد انتظار، به فرد داده مي¬شود و از حقوق وي كسر نخواهد شد.
ماده 16: دريافت كارت پاداش
" كارت پاداش اميد" با شرايط ذكر شده به افراد تعلق مي¬گيرد:
1- تشخيص و صلاحديد مديريت بنياد: 50% از رأي و نظر مديريت بنياد براي دريافت كارت پاداش، تعيين كننده است.
2- نظر مدير مستقيم: 50% از رأي و نظر مدير مستقيم فرد در دريافت كارت پاداش تعيين كننده است.
3- فرم خود اظهاري فرد: افراد هر 10 روز(3بار در ماه) مي¬توانند با ذكر و بيان نوع كاري كه انجام داده¬اند درخواست كارت پاداش از مديريت كنند. پس از آن در كميته تشخيص درخواست وي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
4- اهداي كارت پاداش در مناسبات: كارت پاداش به مناسبت¬هاي مذهبي( اعياد و جشن¬ها) و يا مناسبات ويژه به افراد اهدا مي¬شود.
5- اهداي كارت پاداش به افراد هنرمند يا داراي توانايي خاص: چنانچه فردي از هنر خاصي مثل شعرپردازي، داستان¬سرايي،... برخوردار است مي¬تواند با اعلام به بنياد از طريق پر كردن فرم خوداظهاري، كارت پاداش دريافت كنند.
ماده 17: نحوه نقدي كردن كارت پاداش
افرادي كه به ايشان كارت پاداش اميد اعطاء شده است، طبق مراحل زير مي¬توانند مبلغ معادل كارت¬هاي پاداش را دريافت كنند:
1- فرد با تكميل فرم شماره...... تعداد كارت¬هاي دريافتي خود را به بنياد اعلام مي¬كند.
2- فرد فيزيك كارت¬هاي خود را، كه مي¬بايست حداقل به 20 عدد رسيده باشد، قبل از 25اُم ماه¬هاي زوج دريافت كرده و پس از دريافت وجه، كارت¬ها را به بنياد مي¬بايست برگرداند.
3- فرد با تكميل فرم شماره...... در 25اُم ماه¬هاي زوج به بنياد اعلام مي¬كند كه بصورت حضوري يا با ارسال آدرس پستي خود، وجه معادل كارت¬هاي پاداش¬اش را بصورت چك دريافت مي¬كند.