آئین نامه ها

آئین نامه ها

به منظور فراهم ساختن زمينه ايجاد و ترويج فرهنگ هم افزائي اجتماعي در راستاي تعهد به همنوعان ياري يكديگر، آئين¬نامه¬هاي مصوبات 27 سال گذشته بازنگري و آئين نامه زير در سال 1397 جايگزين آن¬ها مي¬شود.
بخش اول: انواع وام
ماده 1. انواع وام به همراه مدارك لازم در اين آئين نامه به شرح زير است:
1.وام تحصيلي: مدارك مورد نياز (كپي كارت دانشجويي، كپي برگه انتخاب واحد، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
2.وام درماني: مدارك مورد نياز (كپي پرونده پزشكي، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
3.وام خريد منزل: مدارك مورد نياز (كپي مبايعنامه يا قولنامه، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
4.وام تعمير ساختمان: مدارك مورد نياز (فاكتور هزينه منزل، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
5.وام خريد وسيله نقليه: مدارك مورد نياز (كپي مبايعنامه يا قولنامه، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
6.وام رهن و اجاره: مدارك مورد نياز (كپي اجاره نامه، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
7.وام ازدواج: مدارك مورد نياز (سند ازدواج، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
8.وام جهيزيه: مدارك مورد نياز (سند ازدواج،فاكتور اقلام، كپي شناسنامه و كپي كارت ملي)
ماده 2.مراحل پرداخت وام
1.ارائه درخواست كتبي و مدارك هويتي باتوجه به نوع درخواست بر روي برگه سفيد A4
2.ارائه معرفي نامه امضا شده از سوي مديرمالي محل كار
3.ارائه معرفي نامه امضاء شده از سوي مديرعامل محل كار
4.چنانچه فرد متقاضي از سوي كسي معرفي شده باشد ارائه معرفي نامه از سوي ضامن يا معرفش الزاميست
5.در جلسه ماهانه بنياد و بررسي بدهكار نبودن متقاضي به بنياد و مطرح شدن درخواست متقاضي
6.اعلام نتيجه طرح در جلسه به متقاضي
7.اعلام نتيجه طرح در جلسه به درخواست كننده
8.تحويل و تكميل فرم وام توسط درخواست كننده
9.امضاي فرم تكميل شده توسط مديرعامل
10.تأمين مالي وجه مبلغ وام
11.واريز توسط مالي مجموعه به صندوق ذخيره شميران
12.تحويل فرم وام تأييد شده به متقاضي
13.مراجعه متقاضي به صندوق و دريافت وام
14.نگهداشت سفته يا چك ضمانت در صندوق
15.بايگاني مستندات وام پرداختي در پرونده متقاضي
ماده 3: مراحل بازپرداخت وام
1.دريافت سفته يا چك مدت دار از فرد متقاضي وام توسط صندوق
2.واريزي مبالغ قسط به حساب صندوق در تاريخ¬هاي قيد شده توسط فرد متقاضي

فرم شماره 1
مدارك هويتي وام¬ها
موارد اين فرم توسط شخص متقاضي، آماده و تحويل بنياد مي¬گردد

فرم شماره 2
دريافت تسهيلات بنياد (انواع وام)
موارد اين فرم توسط شخص متقاضي، بصورت دستي تكميل و تحويل بنياد مي¬گردد.

  انواع مستمري
  ماده 4: مستمري پرسنل: منظور مستمري متعلق به مجموعه¬هاي تحت مديريت و همچنين افراد مدنظر مديريت جناب آقاي اميد اخباراتي است كه بنا به صلاحديد و با رعايت سلسله مراتب اداري (داشتن معرف مورد اعتماد تحقيق و جذب خانواده جديد) به خانواده تحت حمايت بنياد تبديل شده¬اند.
  ماده 5: مراحل برقراري مستمر
  1.درخواست كننده درخواست كتبي خود را مي¬بايست خطاب به بنياد با تاريخ و امضاء ارائه دهد.
  تبصره: چنانچه درخواست كتبي توسط فرد ارائه نگردد، مجاز به دريافت مستمري نخواهد بود.

  2.درخواست كننده كپي مدارك هويتي، شناسنامه، كارت ملي، كارت شناسايي دانش آموزي، طلبگي يا دانشجويي) را به بنياد مي¬بايست ارائه دهد.
  تبصره: چنانچه فرد درخواست كننده بعنوان خانم خانه دار خواهان مستمري باشد، رضايت نامه كتبي ولي يا همسر وي الزاميست.
  3.موضوع درخواست مستمري در جلسه ماهانه بنياد مطرح مي¬شود.
  4.مبلغ و زمان واريزي توسط مديريت تعيين و تصويب مي¬شود.
  تبصره: مبالغ هر ماه حداقل 3 روز قبل از موعد واريز تعيين شده مي¬بايست به استحضار مديريت رسيده و كسب تكليف نمايند.
  5.به فرد درخواست كننده مستمري مي¬بايست در مورد مبلغ مستمري و زمان واريزي آن اطلاع رساني شود.
  6.درخواست كننده شماره حساب بانك تجارت خود را به صورت مكتوب به بنياد اعلام مي¬كند.
  7.واحد مالي به صورت ماهانه واريزي را به درخواست كننده از طريق ارسال پيام كوتاه ارسال مي¬كند.
  8.درخواست كننده به واحد مالي دريافت پيام ارسالي را اعلام مي¬كند.
  تبصره: چنانچه درخواست كننده اعلام وصول پيام را به واحد مالي ننمايد، از دريافت واريزي بعدي محروم مي¬شود.
  9.در پرونده متقاضي واريز ماهيانه او ثبت مي¬شود.
  فرم شماره 3
  دريافت مستمري ماهيانه
  موارد اين فرم توسط شخص وام گيرنده، بصورت دستي تكميل و تحويل بنياد مي¬گردد. تحویل اصل درخواست الزامی می باشد.

   بخش نهم: خودرو
   ماده 12: ضوابط آئين نامه خودرو
   بنياد اميد اخباراتي به اعضاي خود از جمله پرسنل و همچنين افرادي كه بطور غير مستقيم با مجموعه بازرگاني اميد اخباراتي همكاري مي¬كنند خودرو با شرايط زير اعطا خواهد كرد:
   1.بنياد اميد اخباراتي صندوق به نام “صندوق خودرو اميد” كه صرفاً متعلق به بنياد مي¬باشد، داراست.
   2.افراد متقاضي خودرو مبلغي را بعنوان قرض الحسنه مي¬توانند، بعد از تأييد هيئت مديره، در صندوق ذخيره نمايند و در صورت احراز شرايط تحويل خودرو نسبت به درخواست و تحويل آن اقدام نمايند.
   3.افراد متقاضي پس از كسب شرايط احراز به عنوان “امانتدار بنياد” محسوب و نام گذاري مي¬شوند و خودرو به عنوان امانت بنياد اميد اخباراتي نزد فرد مي¬باشد و هيچ شخص ديگري به غير از امانتدار نمي¬تواند از خودروي به امانت گرفته شده استفاده كند و مسئوليت پاسخگويي در صورت ايجاد هرگونه اتفاق برعهده امانتدار است.
   4.و به قرض الحسنه، امانت دار در رسي خودرو مي¬بايسا ثبت گردد.
   5.خودرو حداقل 5 ماه و حداكثر 14 ماه نزد امانتدار خواهد بود و قابل تمديد است.
   6.چنانچه بيشتر از 3 دوره 14 ماهه خودرو نزد امانتدار باشد، استهلاك ماشين برعهده وي است و بايستي در زمان تحويل وجه استهلاك عودت گردد.
   7.مواردي از جمله: بيمه، تعميرات، تصادفات، هزينه¬ها، معاينه فني، بيمه شخص ثالث، بيمه بدنه در صورت نياز¬، عوارض شهرداري سالانه خودرو در زمان تحويل آن صورتجلسه خواهد شد و در زمان عودت به همان صورت اوليه مي-بايست عودت گردد.
   8.خودروي در اختيار امانتدار داراي GPS است و در زمان استفاده شخص، وي مي¬تواند به همان صورت اوليه مي¬بايست عودت گردد.
   9.امانتدار خودرو هر 4 ماه يكبار مي¬بايست موارد دفترچه خودرو را از جمله: بيمه، جريمه¬ها، كيلومتر شمار و… جهت بروز كردن موارد با بخش خودرو بنياد چك و تكميل كند.

   بخش دهم: كارت پاداش بنياد اميد اخباراتي
   ماده 13: ضوابط آئين نامه كارت پاداش
   ” كارت پاداش اميد” بر اساس اهداف بنياد اخباراتي كه شامل تهيه منابع مالي، معنوي و تشويق و ترويج فرهنگ قدرداني است، 1% از حقوق پايه پرسنل و ساير افرادي را كه به نحوي با مجموعه بنباد اميد اخباراتي در تعامل كاري هستند، شامل ميشود.
   ماده 14: ضوابط كارت پاداش اميد
   ضوابط “كارت پاداش اميد” به شرح زير است:
   • اين كارت المثني صادر نميشود و صرفاَ مخصوص دارنده آن است.
   • چنانچه فردي ظرف مدت 6 ماه، 365 عدد كارت دريافت كند، مشمول تقاضاي ممتاز(وام، طرح خودرو اميد، طرح مسكن اميد) ميشود.
   ماده 15: انواع كارت پاداش
   ” كارت پاداش اميد” به 4 دسته طبقهبندي ميشود:
   • كارت پاداش قرمز(رنگ): شامل 1% حقوق پايه(بدون سنوات و ساير موارد) است.
   • كارت پاداش نقرهاي: شامل 8% حقوق پايه( بدون سنوات و ساير موارد) است.
   • كارت پاداش طلائي: شامل 14% حقوق پايه( بدون سنوات و ساير موارد) است.
   • كارت پاداش پلاتينيوم: اين كارت معادل 10 ميليون ريال است.
   تبصره1: چنانچه عملكرد مورد انتظار از فرد بعمل نيايد، كارت ” گلهمندي” از مديريت دريافت خواهد كرد. اين كارت صرفاَ جهت اعلام برآورده نشدن عملكرد مورد انتظار، به فرد داده ميشود و از حقوق وي كسر نخواهد شد.
   ماده 16: دريافت كارت پاداش
   ” كارت پاداش اميد” با شرايط ذكر شده به افراد تعلق ميگيرد:
   • تشخيص و صلاحديد مديريت بنياد: 50% از رأي و نظر مديريت بنياد براي دريافت كارت پاداش، تعيين كننده است.
   • نظر مدير مستقيم: 50% از رأي و نظر مدير مستقيم فرد در دريافت كارت پاداش تعيين كننده است.
   • فرم خود اظهاري فرد: افراد هر 10 روز(3بار در ماه) ميتوانند با ذكر و بيان نوع كاري كه انجام دادهاند درخواست كارت پاداش از مديريت كنند. پس از آن در كميته تشخيص درخواست وي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
   • اهداي كارت پاداش در مناسبات: كارت پاداش به مناسبتهاي مذهبي( اعياد و جشنها) و يا مناسبات ويژه به افراد اهدا ميشود.
   • اهداي كارت پاداش به افراد هنرمند يا داراي توانايي خاص: چنانچه فردي از هنر خاصي مثل شعرپردازي، داستانسرايي،… برخوردار است ميتواند با اعلام به بنياد از طريق پر كردن فرم خوداظهاري، كارت پاداش دريافت كنند.
   ماده 17: نحوه نقدي كردن كارت پاداش
   افرادي كه به ايشان كارت پاداش اميد اعطاء شده است، طبق مراحل زير ميتوانند مبلغ معادل كارتهاي پاداش را دريافت كنند:
   • فرد با تكميل فرم شماره…… تعداد كارتهاي دريافتي خود را به بنياد اعلام ميكند.
   • فرد فيزيك كارتهاي خود را، كه ميبايست حداقل به 20 عدد رسيده باشد، قبل از 25اُم ماههاي زوج دريافت كرده و پس از دريافت وجه، كارتها را به بنياد ميبايست برگرداند.
   • فرد با تكميل فرم شماره…… در 25اُم ماههاي زوج به بنياد اعلام ميكند كه بصورت حضوري يا با ارسال آدرس پستي خود، وجه معادل كارتهاي پاداشاش را بصورت چك دريافت ميكند.