شما مجوز خود را از کدام ارگان گرفته اید؟

ما مجوز را از نیروی انتظامی دریافت کرده ایم