ارسال هداياي غير نقدي بنياد اميد اخباراتي به بهزيستي شهداي دولت آباد به مناسبت شب يلدا سال ١٣٩٨