درآمد بنیاد و هزنیه های مربوطه به آن چگونه تامین می گردد ؟

بنیاد امید اخباراتی هیچ گونه اعانه و کمک نقدی دریافت نمی نماید و تمامی هزینه ها توسط موسس بنیاد تامین و پرداخت می گردد.