عید غدیر خم

  بنیاد امید اخباراتی بسته های لوازم بهداشتی به مجموعه کارکنان خود در آستانه عید سعید غدیر خم 1398اهداء کرد.