درآمد بنیاد و هزنیه های مربوطه به آن چگونه تامین می گردد ؟

بنیاد امید اخباراتی هیچ گونه اعانه و کمک نقدی دریافت نمی نماید و تمامی هزینه ها توسط موسس بنیاد تامین و پرداخت می گردد.

آماده سازی آذوقه رمضان به مناطق سیل زده

#ماه رمضان مبارك ??? بنياد اميد اخباراتي در حال اماده سازي اذوقه رمضان اميد به عزيزان بنيادي و مناطق سيل زده مي باشد . ???