کمک به مساجد

بنیاد امیداخباراتی وسایل موردنیاز تعدادی از مساجد شهرستان های کم برخوردار و مناطق حاشیه ای کشور را در تاریخ 20 مهر 1398 تامین کرد.