کفش امید

بنیادامیداخباراتی در آستانه سال تحصیلی 1399 ، بیش از 1000 جفت کفش به دانش آموزان کم برخوردار استان های دورافتاده و روستاها اهداء کرد.