يلدای ١٣٩٩ در کنار کادر درمان بیماستان پاستور نو ،بنیاد امید

بنیاد امید اخباراتی به رسم پاسداشت آیین های باستانی، مراسم شب چله را با تهیه وسایل پذیرایی و تنقلات خاص این روز باستانی با حضور تمام کارکنان خویش و پرسنل بیمارستان پاستورنو در تاریخ 31 آذرماه 1399 برگزار کرد.