واريز مستمري ها چگونه است؟

در ١٩ هر ماه واريز مستمري ها انجام مي گردد