فعالیت های بنیاد

آذوقه رمضان اردیبهشت 1399

توزیع آذوقه امید به مناسبت ماه ر مضان 1399   بنیاد امید اخباراتی همزمان با ماه ضیافت الهی، بسته های آذوقه ماه رمضان را در

توزیع ارزاق بهمن 1399

توزیع مرغ و برنج امید بنیاد امید اخباراتی کیسه برنج و مرغ کشتار روز  را در ماه جاری ( بهمن ماه ) توزیع کرد. به

تجلیل بنیاد امید از پرستاران

« بنیاد امید اخباراتی» از مجموعه پرستاران «بیمارستان پاستورنو تهران» در مراسمی که با حضور ریاست بیمارستان، مدیریت پرستاری و جمع بسیار محدودی از پرسنل