فعالیت های بنیاد

آذوقه رمضان اردیبهشت 1399

توزیع آذوقه امید به مناسبت ماه ر مضان 1399   بنیاد امید اخباراتی همزمان با ماه ضیافت الهی، بسته های آذوقه ماه رمضان را در

توزیع ارزاق بهمن 1399

توزیع مرغ و برنج امید بنیاد امید اخباراتی کیسه برنج و مرغ کشتار روز  را در ماه جاری ( بهمن ماه ) توزیع کرد. به

٩مهر روز جهانی سالمند

فعاليت بنياد اميد اخباراتي اهداي هدايا اسايشگاه سالمندان كهريزك، ارامنه،بيارجمند ، بيمارستان پاستورنو و اعضاء بنيادي