در حال حاضر چه تعداد اعضای بنیادی تحت پوشش می باشد ؟

هم اکنون به لطف خدا بیش از ۵۰۰۰ نفر ٬ عضو بنیاد می باشند.