شما مجوز خود را از کدام ارگان گرفته اید ؟

ما مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده ایم