توزیع گوشت عید قربان 1400

بنیاد امید اخباراتی در آستانه عید سعید قربان بیش از 500 بسته گوشت قرمز گرم را در بین اعضاء بنیاد، مجموعه کارکنان اداری،بازرگانی و بیمارستان پاستورنو امروز 29 تیرماه 1400 توزیع کرد.