توزیع گل به مناسبت روز مهرورزی

بنیاد مهر امید اخباراتی به بهانه روز مهرورزی شاخه گل رز به کارکنان و بیماران بیمارستان پاستورنو و بخش بازرگانی اهداء کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیادامید اخباراتی، این بنیاد با مغتنم شمردن این روز(26 بهمن ماه 1399)، با اهداء شاخه گل رز به کارکنان و بیماران بیمارستان پاستور نو و بازرگانی از این مناسبت در جهت پاشیدن رنگ مهر و عشق بهره جست.