تهیه جهیزیه

بنیاد امید اخباراتی در راستای کمک به تأمین جهیزیه برای نوعروسان، وسایل الکتریکی و برقی و … ضروری زندگی را تهیه و عضو بنیادی خویش اهداء کرد.