تجهیز آزمایشگاه دانشگاه خواجه الدین نصیر تهران

بنیاد امید اخباراتی با هدف کمک به تجهیز مراکز آموزشی و دانشگاهی، میز و صندلی، باکس آزمایشگاهی به آزمایشگاه مهندسی پزشکی دانشگاه خواجه نصیرالدین تهران اهداء کرد.