تجلیل بنیاد امید اخباراتی از پزشکان

بنیاد امید اخباراتی به مناسبت روز پزشک از پزشکان بیمارستان پاستورنو با اهداء سکه طلا در تاریخ اول شهریور ماه 1399 تجلیل کرد.