تبریک روز قلم

روز قلم بر همه قلمداران از جمله خبرنگاران، روزنامه نگاران، نویسندگان، مولفان و هنرمندان گرامی باد.