تبریک آغاز امامت امام زمان عج

مهدی جان! آغاز ولایتت بر پهنای گیتی، بر ما مبارک است! مبارک تر ؛ آن روز که چشمان مهربانت، پناه تمام دلشوره هایمان شود.