بزرگداشت روز مادر 1399

بنیاد امید اخباراتی از پرسنل زن حوزه اداری و بازرگانی و کارکنان بیمارستان پاستور نو با اهداء بسته های لوازم بهداشتی در تاریخ 14 بهمن 1399 تجلیل کرد.