برگزاري جشن شب يلدا با حمايت بنياد اميد اخباراتي در بيمارستان پاستور نو ١٣٩٨