این موسسه از چه سالی شروع به فعالیت نموده ؟

بنیاد امید اخباراتی از ١٩ ارديبهشت سال ١٣٧٣ شروع و فعالیت رسمی خود را از سال 1395 آغاز نموده است .