اهداء هدایا به مناسبت روز دختر، بنیاد امید اخباراتی