سالروز ولادت حکیم بزرگ ابوعلی سینا

ياراضي
سالروز ولادت حکیم بزرگ ابوعلی سینا و روز پزشک مبارک
یکم شهریور