اطلاعیه واریز مستمری تحصیلی

یاراضی

به اطلاع دانش آموزان و دانشجویان عزیز بنیادی می رسانیم، کلیه مستمری های تحصیلی با شروع دوره تحصیلی و از تاریخ 19 مهر واریز می گردد.