آماده سازی آذوقه رمضان به مناطق سیل زده

آماده سازي آذوقه رمضان اميد به عزيزان بنيادي و مناطق سيل زده